÷NS÷Z

D¸nya k¸lt¸r miras›n›n en de•erli bileśenlerinden biri olan Kapadokya, her y›l d¸nyan›n d–rt yan›ndan gelen bir milyonu aśk›n konuk a•›rl›yor ve t¸m Áabalar›n› onlara tarih, k¸lt¸r ve do•an›n benzersiz bir bileśimini sunarken, T¸rk misafirperverli•inin en iyi –rneklerini sergileme ¸zerinde yo•unlaśt›r›yor.

đnsan faaliyetlerinin mekandan ba•›ms›zlaśmaya baślad›•› k¸reselleśen d¸nyada, Kapadokya farkl› bir ev sahipli•i g–revini ¸stlenmeye haz›rlan›yor. Kapadokya'y› –nce turist olarak ziyaret eden konuklar›n bir k›sm› zamanlar›n›n b¸y¸k k›sm›n› burada geÁirmeye, y–reye yerleśerek iślerini buradan y¸r¸tmeye, burada m¸lk edinmeye, evlenmeye karar veriyorlar.  Kapadokya, y–rede uzun s¸reli ikamet etmek isteyen yabanc› hemśehrilerin yan› s›ra, y¸zy›llar boyunca Áeśitli d–nemlerde insanlar iÁin bir s›•›nma ve g¸venlik ortam› sa•lam›ś olan tarihini an›msatmak istercesine Áok say›da m¸lteciye de geÁici ev sahipli•i yap›yor.

Kapadokya Yerel G¸ndem 21, –zel ilgi gruplar›ndan biri olarak tan›mlad›•› yabanc› hemśehriler ile y¸r¸tt¸•¸ Áal›śmalarda, yabanc›lar›n T¸rkiye'de ikamet etme, taś›n›r ve taś›nmaz m¸lk edinme, evlenme ve vatandaśl›k iślemleriyle ilgili sorunlar›nda rehberli•e ihtiyaÁlar› oldu•unu saptam›ś ve bu ihtiyaÁlar›n karś›lanmas› amac›yla ilgili mevzuat› "Yabanc›lar iÁin Rehber" baśl›kl› bir kitapÁ›k iÁinde derlemeye karar vermiśtir.

Yabanc› hemśehrilerimizin dile getirdi•i sorunlar temel al›narak ilgili kurumlar taraf›ndan haz›rlanan, yine onlar›n de•erlendirmesine sunularak son halini alarak hizmete sunulan bu rehberin yabanc› konuklar›m›z›n burada geÁirecekleri g¸nleri daha huzurlu ve mutlu k›lmas›n› diliyoruz.

DoÁ. Dr. Yusuf Erbay

Nevśehir Valisi


PREFACE

Cappadocia, a precious component of the world cultural heritage, hosts more then one million tourists from all over the world every year and concentrates its efforts on providing them with an unequalled composition of history, culture and nature along with the best examples of Turkish hospitality.

In a globalising world where human activities are getting independent of spatial restrictions, Cappadocia is preparing to assume a new role as a host. Some of the foreign visitors who come to Cappodocia, first as tourists, decide to spend more of their time in the area, settle down and run their business, acquire real estate and get married in the region. Along with foreign residents who seek long term residents in the area, Cappacocia, as a reminder of its history which provided shelter and security for people throughout the centuries temporarily hosts refugees.

Cappadocia Local Agenda 21 activities with foreign residents as one of the interest groups revealed that they needed guidance on issues such as obtaining residence permits, acquisition of real estate, marriage and citizenship procedures and decided to document the relevant laws and legislation in a booklet titled "Guidebook for Foreigners"

We hope that this booklet, prepared by responsible government agencies with a view to address the problems raised by foreign residents of Cappadocia and finalized in consultation with the end users will ensure for them a happier and peaceful residence in our region.

Assoc. Prof. Dr. Yusuf Erbay

Governor of Nevśehir


YABANCININ OTURMA đZNđ

đlk defa ikamet izni alacak yabanc›lar›n, vize veya vize muafiyet s¸releri bitmeden emniyet makamlar›na m¸racaatta bulunmalar› icap etmektedir. Nitekim 5683 say›l› Yabanc›lar›n T¸rkiye'de đkamet ve Seyahatleri Hakk›nda Kanunun 3. maddesi, "T¸rkiye'de bir aydan fazla kalacak yabanc›lar bu m¸ddet bitmeden ikamet tezkeresi almak iÁin gerekli beyannameyi doldurmak ¸zere yetkili emniyet makamlar›na bizzat veya bilvas›ta m¸racaat etmekle –devlidirler. Bu beyanname hiÁbir harÁ ve resme tabi de•ildi," h¸km¸n¸ iÁerir.

đlk defa ikamet izni baśvurusunda bulunacak yabanc›lardan vizeye tabi ¸lke vatandaślar›n›n vize s¸resi; vize muafiyetine sahip ¸lke vatandaślar›n›n ise muafiyetin bahśetti•i s¸re sona ermeden emniyet makamlar›na baśvurular›n› yapm›ś olmalar› gerekir.

Yabanc›lar›n belirtilen bu prosed¸r iÁerisinde yapm›ś olduklar› ikamet izni baśvurular›, đÁiśleri Bakanl›•›n›n vermiś oldu•u yetki ¸zerine ya valiliklerce do•rudan ya da valilik taraf›ndan đÁiśleri Bakanl›•›'ndan sorulmak suretiyle sonuÁland›r›l›r. Yap›lan inceleme sonucunda yabanc›n›n ikamet izni talebi uygun g–r¸lmemiśse, yabanc› en k›sa s¸rede T¸rkiye'yi terk etmek zorundad›r. Talepleri uygun bulunan yabanc›lara ise ikamet ettikleri đlin Emniyet Makamlar› taraf›ndan "Yabanc›lara Mahsus đkamet Tezkeresi" ad›nda bir belge d¸zenlenir. Bir yabanc› uzun s¸reli kalmak ¸zere T¸rkiye'ye gelmeyi d¸ś¸n¸yorsa, ¸lkesindeki,  T¸rkiye temsilcili•inden bu amac›na uygun vize almal›d›r.

TĐRKđYE'DE BULUNMA AMACINA G÷RE  đKAMET TEZKERELERđNđN TANZđMđ

UZUN SĐRELđ KALMAK ĐZERE GELENLER: Uzun s¸reli kalmak ¸zere T¸rkiye'ye gelecek yabanc›lar›n T¸rkiye'nin d›ś temsilciliklerinden bu amaca y–nelik vize almak suretiyle gelmeleri esast›r. Bu t¸r vizelerle gelen, ikamet etmek istedi•i ilde Yabanc›lar Ţube M¸d¸rl¸•¸ne, Yabanc›lar Ţube M¸d¸rl¸kleri bulunmayan đllerde Pasaport ve Yabanc›lar Ţube M¸d¸rl¸•¸ne m¸racaat ederek ikamet tezkeresi almak zorundad›r. M¸racaat esnas›nda śubelerde bulunan ikamet beyan –rnekleri (Bkz. Ek:A) tanzim edilerek,  A ve B Đlkesi Vatandaś› olup bu t¸r vize ile gelenlere, talepleri halinde vize s¸relerine bak›lmaks›z›n ilk etapta bir y›ll›k ikamet izni res'en verilir.

A GRUBU ĐLKELERđ: ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, BelÁika, Danimarka,Finlandiya, Fransa, Hollanda, đngiltere, đrlanda, đspanya, đsveÁ, đsviÁre, đtalya, đzlanda, Japonya, Kanada, L¸ksenburg, NorveÁ, Portekiz, Yeni Zelanda, Yunanistan

B  GRUBU ĐLKELERđ : A grubu ¸lkeleri d›ś›nda kalan t¸m ¸lkelerdir.

TĐRK VATANDAŢI đLE EVLđ OLANLAR: T¸rk vatandaś› ile evlenen yabanc›lar, yasal s¸reler iÁinde evlilik c¸zdan› ile Pasaport ve Yabanc›lar śube M¸d¸rl¸•¸ne m¸racaat ederek res'en ikamet tezkeresi verilir. 

«ALIŢMAK ĐZERE GELENLER: T¸rkiye'de Áal›śacak yabanc›lar›n s›ras›yla śu iślemleri tamamlam›ś olmas› gerekmektedir.

1.    «al›śma izni al›nmas›:

a)     6224 say›l› Yabanc› Sermayeyi Teśvik Kanunu Kapsam›nda verilen izinler (Turizm đśletme Belgesiz Yerlerde «al›śma đzni, Hazine M¸steśarl›•› Yabanc› Sermaye Genel M¸d¸rl¸•¸ taraf›ndan verilir)

b)    2634 say›l› Turizmi Teśvik Kanunu kapsam›nda verilen izinler (Turizm Bakanl›•›nca verilir)

c)     3218 say›l› Serbest B–lgeler Kanunu kapsam›nda verilen izinler (D›ś Ticaret M¸steśarl›•› taraf›ndan verilir)

d)    6235 say›l› T¸rk M¸hendis ve Mimar Odalar› Birli•i Kanunu kapsam›nda verilen izinler (Bay›nd›rl›k ve đskan Bakanl›•› taraf›ndan verilir)

e)     2547 say›l› Y¸ksek ÷•retim Kanunu kapsam›nda verilen izinler (Y÷K taraf›ndan verilir)

f)     2527 say›l› T¸rk Soylu Yabanc›lar›n T¸rkiye'de Meslek ve Sanatlar›n› SerbestÁe Yapabilmelerine Kamu, ÷zel Kuruluś veya đśyerlerinde «al›śt›r›labilmelerine đliśkin Kanun kapsam›nda verilen izinler (Áal›śma izinleri ilgili kuruluślar›n uygun g–r¸śleri ile đÁiśleri Bakanl›•›nca verilir)

g)     6326 say›l› Petrol Kanunu kapsam›nda verilen izinler (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanl›•›n›n uygun g–r¸śleri ile đÁiśleri Bakanl›•›nca verilir)

h)    Kamu Kurumlar›nda đstihdam Edilecek Yabanc›lara verilen izinler (đÁiśleri Bakanl›•›nca verilir)

 ›)    Spor Kul¸plerinde «al›śacak Yabanc›lara verilen izinler (GenÁlik ve Spor Genel 

M¸d¸rl¸•¸ veya ilgili Federasyonlar›n uygun g–r¸śleri ile đÁiśleri Bakanl›•›nca verilir)

i)      E•itim ve ÷•retim Kurumlar›nda ÷•retmen Olarak «al›śacak yabanc›lara verilen đzinler (Hazine M¸śteśarl›•› taraf›ndan verilir)

j)      Yabanc› Devletlerin T¸rkiye'deki K¸lt¸r Kurumlar› ile Dini, Hayri ve S›hhi M¸esseselerinde «al›śacak Yabanc›lara verilen izinler (Diplomatik Kanaldan D›śiśleri Bakanl›•› arac›l›•› ile verilir)

k)    3257 say›l› Sinema, Video ve M¸zik Eserleri Kanunu kapsam›nda Verilen izinler (K¸lt¸r Bakanl›•›n›n uygun g–r¸śleri ile đÁiśleri Bakanl›•›nca verilir)

2.    T¸rkiye'nin d›ś temsilcilikleri kanal›yla Áal›śma vizesi al›nmas›

1.     «al›śma vizesine istinaden Emniyet makamlar›ndan Áal›śma meśruhatl› ikamet

      tezkeresi al›nmas›

YABANCILARA YASAK OLAN MESLEKLER VE SANATLAR: Hakimlik, Savc›l›k, Avukatl›k, Noterlik, Doktorluk, DiśÁilik, Ebelik, Hastabak›c›l›k, Eczac›l›k, Veterinerlik, G–zl¸kÁ¸l¸k, ÷zel hastanelerde sorumlu m¸d¸rl¸k  ile 2007 Say›l› ve 815 say›l› Kanunlarda belirtilen T¸rk Vatandaślar›na tahsis edilen iśleri yapamazlar.

÷­RENđM AMA«LI GELENLER: T¸rkiye'ye –•renim meśruhatl› vize ile gelerek ilk, orta, lise, lisans ve lisan¸st¸ d¸zeyde –•renim g–recek yabanc› uyruklu –•renciler, –•renim ¸zere ikamet izni taleplerini ilgili valili•e yaparlar. S–z konusu talep de•erlendirildikten sonra yabanc› uyruklu –•renciye "÷•renim meśruhatl› ikamet tezkeresi " verilir.

TURđSTđK AMA«LI GELEN YABANCILAR: D›ś temsilciliklerimizden turistik amaÁl› vize alarak veya vize muafiyet anlaśmas›ndan istifade ederek veya hudut kap›lar›m›zdan giriś vizesi almak suretiyle gelen A grubu ¸lke vatandaślar›na vize bitim tarihlerinden itibaren 3 ay daha ikamet izni valiliklerce res'en verilir.

D›ś Temsilciliklerimizden Turistik amaÁl› vize alarak veya vize Muafiyet anlaśmas›ndan istifade ederek veya hudut kap›lar›m›zdan giriś vizesi almak sureti ile gelen B grubu ¸lke vatandaślar›na bu vizeleri sonunda ikamet izni res'en verilmemektedir. Ţayet bu y–nde baśvurular olursa talepleri Bakanl›•a aktar›lmadan olumsuz olarak neticelendirilir ve konu yabanc›ya yaz›l› olarak tebligat yap›l›r, yap›lan tebligatta B grubu ¸lke vatandaś›na ¸lkemizde

daha uzun kalabilmesinin ancak D›ś Temsilciliklerimizden amaÁlar›na uygun vize alarak gelmeleri halinde m¸mk¸n oldu•u belirtilir.

GE«đCđ SI­INMA AMA«LI GELENLER: Đlkemize ¸Á¸nc¸ bir ¸lkeye gitmek iÁin gelerek geÁici s›•›nma talebinde bulunmak isteyen yabanc›lar›n T¸rkiye'ye giriś tarihinden itibaren 10 g¸n iÁerisinde m¸racaat etmesi gerekir.

SI­INMACI: Irk›, dini milliyeti, belirli bir toplumsal gruba ¸yeli•i veya siyasi d¸ś¸nceleri nedeniyle takibata u•rayaca•›ndan hakl› olarak korktu•u iÁin vatandaś› oldu•u ¸lke d›ś›nda bulunan ve vatandaś› oldu•u ¸lke himayesinden istifade edemeyen veya korkudan dolay› istifade etmek istemeyen yada uyru•u yoksa ve –nceden ikamet etti•i ¸lke d›ś›nda bulunuyorsa oraya d–nmeyen veya korkusundan dolay› d–nmek istemeyen yabanc›d›r.

Yasal s¸re iÁerisinde m¸racaat eden s›•›nmac›lar›n M¸lteci –S›•›nmac› Kay›t Formu (Bkz Ek B) M¸lteci-S›•›nmac› M¸lakat Formlar›, Parmak izleri ve kendi el yaz›s› ile al›na Deklarasyon (÷zgeÁmiśi ve s›•›nma sebeplerini iÁeren yaz›) al›narak bir n¸shas› đÁiśleri Bakanl›•›'na g–nderilir. Bakanl›ktan gelecek talimat do•rultusunda yabanc› hakk›nda gerekli iślemler yap›l›r.

đKAMET đZNđ VERđLMEYECEK YABANCILAR:

Aśa•›daki –zellikleri taś›yan yabanc›lara ikamet izni verilmez:

a)     đś tutmak amac› ile gelip de kanunlarla T¸rk vatandaślar›na tahsis edilmiś bir iśi tutmak isteyenler (yabanc›lar›n Hakimlik, Savc›l›k, Avukatl›k, Noterlik, Doktorluk, DiśÁilik, Ebelik, Hastabak›c›l›k, Eczac›l›k, Veterinerlik, G–zl¸kÁ¸l¸k, ÷zel hastanelerde sorumlu m¸d¸rl¸k, Dalg›Ál›k, «alg›c›l›k, Foto•rafÁ›l›k, Berberlik, Simsarl›k, Elbise kaset ve Kundura imalcili•i, inśaat demir ve ahśap sanayii iśÁilikleri vs iśleri yapmalar› yasakt›r)

b)    T¸rk kanun veya –rf ve adeti veya siyasi icaplar› ile telif edilmeyecek durumda  olan veya faaliyette bulunanlar

c)     T¸rkiye'de kalmak istedi•i m¸ddet zarf›nda yaśamak iÁin gerekli maddi imkanlar› meśru bir śekilde temin edemeyece•i sabit olanlar,

d)    T¸rkiye'ye girmesi yasak olup da her nas›lsa girmiś bulunanlar,

e)     T¸rkiye'de oturdu•u m¸ddet iÁinde huzur ve asayiśi ihlal edenler

YABANCININ TĐRKđYE'DE ARA« EDđNMESđ

Đlkemizde araÁ alan yabanc›lar bulunduklar› đl Emniyet m¸d¸rl¸•¸ Trafik Tescil ve Denetleme śube m¸d¸rl¸klerine m¸racaat ederek alm›ś olduklar› araÁlar›n› ¸zerlerine tescil ettirebilirler. Bu iślemler iÁin T¸rk Vatandaślar›na uygulanan kurallar yabanc›lar iÁin de geÁerlidir. Ancak, geÁici oturma iznine sahip yabanc›lara "MA" ibareli misafir plaka verilir. Yabanc›lar bu araÁlar› diledikleri gibi al›p satabilirler. Bunun iÁin aśa•›daki belgelere sahip olmalar› gerekir:

1.     Sahiplik belgesi

2.     Teknik belge-karayolu uygunluk belgesi

3.     Mali sorumluluk sigorta belgesi

4.     «evre kirilli•ini –nleme fonu hesab›na yat›r›lmas› gereken miktar›n –dendi•ini g–sterir belge.

 

YABANCININ TĐRKđYE'DE TAŢINMAZ MAL EDđNMESđ

Yabanc› uyruklu kiśilerin T¸rkiye'de taś›nmaz mal edinmeleri karś›l›kl›l›k ilkesine ba•l›d›r. Yani, taś›nmaz mal (ev, arsa gibi m¸lk) edinmek isteyen kiśinin ¸lkesi ile T¸rkiye aras›nda bu konuda anlaśma yap›lm›ś ve iki ¸lke vatandaślar›n›n taś›nmaz mal edinebilme hakk›n›n karś›l›kl› olarak tan›nm›ś olmas› gerekir.

T¸rkiye'de taś›nmaz mal edinmek isteyen kiśi bu mal›, ancak belediye s›n›rlar› iÁindeyse alabilir. Belediyesi olmayan k–y s›n›rlar› iÁinde b–yle bir m¸lk¸n edinilmesi olanaks›zd›r. Ayr›ca al›nacak m¸lk¸n askeri yasak b–lge iÁinde de olmamas› gerekir.

Đlkemizde taś›nmaz mal edinmek isteyen kiśi, –ncelikle bulundu•u yerin Tapu Sicil M¸d¸rl¸•¸ne s–zl¸ olarak baśvurmal›d›r. Baśvuru s›ras›nda, ¸lkesinin kendisine verdi•i kimlik kart›n› yan›nda bulundurmal›d›r. Tapu Sicil M¸d¸rl¸•¸, baśvuru s›ras›nda alaca•› kiśisel bilgileri ilgili makamlara iletip, s–z konusu m¸lk¸n yabanc› kiśi ya da kuruma sat›l›p sat›lamayaca•›n› sorar. E•er sat›n al›nmak istenen m¸lk iÁin baśka bir yasal k›s›tlay›c› neden yoksa sat›ś iślemlerine baślanabilir.

Sat›ś iślemleri s›ras›nda Tapu Sicil M¸d¸rl¸•¸nde yap›lacak iślemler iÁin sat›c› T¸rk vatandaś›; n¸fus c¸zdan›, vergi numaras› ve 1 foto•raf›n› yan›nda bulundurmal›d›r. Al›c› olan yabanc› da; kimlik kart› ve 2 foto•raf›n› yan›nda bulundurulur. đślem tamamlan›r ve ilgiliye tapu senedi verilir. Ayr›ca yabanc›larla ilgili form tanzim edilerek Tapu ve Kadastro Genel M¸d¸rl¸•¸ (Yabanc› đśler Daire Baśkanl›•›)na g–nderilir.

T¸rk vatandaś› oldu•u halde Bakanlar Kurulundan izin alarak T¸rk vatandaśl›•›ndan Á›kan kiśiler, bu iślemler s›ras›nda vatandaśl›•›n› kazand›klar› ¸lkenin verdi•i kimlik kart›n› kullanmal›d›rlar. Bu kiśiler, kendi ad›na iślemleri yapmas› iÁin bir vekil tayin edeceklerse, vekaletnamenin yurt d›ś›nda bir noter, Baśkonsolosluk ya da T¸rkiye'de bir noterden onayl› olmas› gerekir. Vekaletname ile birlikte, vatandaśl›ktan Bakanlar Kurulu karar›yla Á›kt›klar›n› g–steren belgenin Baśkonsolosluk ya da noter onayl› bir –rne•ini de vekil tayin ettikleri kiśiye vermelidirler. Ayr›ca vekil tayin edilen kiśi, n¸fus c¸zdan› ile al›c› ise 2, sat›c› ise 1 adet foto•raf›n› yan›nda bulundurmal›d›r.

YABANCININ TĐRKđYE'DE EDđNđLEN TAŢINMAZ MALLARLA đLGđLđ RUHSAT VE VERGđ đŢLEMLERđ

Yabanc›lar›n T¸rkiye'de edindikleri taś›nmaz mallarla ilgili ruhsatlar ve vergi iślemleri T¸rk vatandaślar›na uygulanan iślemlerle ayn›d›r ve ba•l› bulunduklar› belediyeler taraf›ndan y¸r¸t¸l¸r.

BELEDđYE SINIRLARI đ«đNDE đNŢA EDđLECEK BđNALAR đ«đN YAPI RUHSATI ALINMASI

Belediye s›n›rlar› iÁinde inśa edilecek binalar iÁin yap› ruhsat› al›nmas› ile ilgili dosyan›n kabul¸nde istenecek belgeler Ek ........'de yer almaktad›r. Ek 1'de belirtilen belgeler tamamlanmadan dosya kabul edilmez. Proje kapaklar›ndaki t¸m bilgilerin eksiksiz doldurulmas› gerekir.

đnśaat›n tamamlanmas›ndan sonra d¸zenlenecek yap› kullanma izin belgesi iÁin istenen belgeler śunlard›r:

1.     SSK đliśik Kesme Belgesi (So•uk Damgal›)

2.     Vergi Dairesi đliśik Kesme Belgesi

3.     «evre Sa•l›•› Raporu

4.     S›•›nak var ise S›•›nak Komisyonu Uygundur raporu

TAŢINMAZ MALLARIN VERGđ BEYANNAMELERđ

BđNA, ARSA VE ARAZđ VERGđSđ BEYANNAMELERđ: Taś›nmaz mallar›n vergi beyannameleri ba•l› bulunduklar› belediyelere verilir. Ekli formlarda da g–r¸ld¸•¸ gibi arsa iÁin turuncu, arazi iÁin yeśil, bina iÁin de mavi beyanname doldurulduktan sonra aśa•›daki belgelerle birlikte belediyeye baśvurulmas› gerekir.

1.     Tapunun fotokopisi

2.     N¸fus ka•›d›n›n fotokopisi

3.     150.000 TL tutar›nda damga pulu

4.     Bina, Arsa ve Arazi beyan›n›n doldurulmuś –rne•i

«EVRE TEMđZLđK VERGđSđ BEYANNAMESđ: Belediye s›n›rlar› iÁinde yaśayanlar›n ba•l› bulunduklar› belediyeye –demekle y¸k¸ml¸ olduklar› «evre Temizlik Vergisi Bildirimi iÁin ekteki formun doldurulmas› gerekmektedir. Beyanneme n¸fus ka•›d›n›n bir fotokopisi ile birlikte belediyeye verilecektir.

BELEDđYE SINIRLARI DAHđLđNDE đŢYERđ A«MA VE «ALIŢTIRMA RUHSATI ALINMASI

Belediye s›n›rlar› dahilinde iśyeri aÁma ve Áal›śt›rma ruhsat› al›nmas› iÁin baśvuru mercii yine belediyelerdir. Bunun iślemler iÁin gerekli belgeler śunlard›r:

1.     Tapu veya Yap› Kullanma đzin Belgesi fotokopisi

2.     Kira Kontrat› fotokopisi

3.     Vergi Levhas› fotokopisi

4.     Ba•l› bulundu•u Oda Kay›t fotokopisi

5.     đmar M¸d¸rl¸•¸ Raporu

6.     đtfaiye M¸d¸rl¸•¸ Raporu

7.     Ustal›k Belgesi

8.     Ţirketlerde Ana S–zleśme ÷rne•i fotokopisi

9.     2 Adet resim (śirketler iÁin kaśe)

10.  Yar›m kapakl› dosya

11.  200.000 TL tutar›nda damga pulu

BELEDđYE SINIRLARI đ«đNDEKđ đŢYERLERđNDE PAZAR/TATđL RUHSATI ALINMASI

Belediye s›n›rlar› iÁindeki iśyerlerinde Pazar/tatil ruhsat› al›nmas› iÁin gerekli belgeler śunlard›r:

1.     đśyeri Ruhsat› fotokopisi

2.     2 Adet resim

3.     T¸t¸n sat›c›lar› iÁin T¸t¸n Sat›ś Belgesi

YABANCININ TĐRKđYEDE NĐFUS VE VATANTAŢLIKLA đLGđLđ đŢLEMLERđ

YABANCININ KANUN YOLU đLE VATANDAŢLIK KAZANMASI

Kanun yolu ile vatandaśl›•› kazanma nesep, do•um yeri ve evlenme sebepleriyle de olabilir.

NESEP: Bir kiśiyi babaya ve anaya ba•layan kan ba•› olarak yeni do•an Áocu•un T¸rk vatandaśl›•›n› kazanmas›nda nesep birinci derecede rol oynar. Bu bak›mdan kanun, neseple kazan›lan vatandaśl›•›;

             A- Do•um

             B- Hal de•iśikli•i

             C- Evlat edinme

             Baśl›klar› ile ayr› ayr› ¸Á maddede g–stermiśtir.


A.    Do•um

T¸rkiye iÁinde veya d›ś›nda T¸rk babadan olan ya da T¸rk anadan do•un Áocuklar do•umdan baślayarak T¸rk vatandaś›d›rlar.

«ocu•un do•umla T¸rk vatandaśl›•›n› kazanmas› iÁin ana ve babadan yaln›z birinin do•um tarihinde T¸rk vatandaś› olmas› yeterlidir. Di•erinin yabanc› olmas› bu sonucu etkilemez.

B. Hal De•iśikli•i           

Yabanc› uyruklu bir kad›nla T¸rk vatandaś› bir erke•in evlilik d›ś› m¸nasebetinden do•an Áocuk, Medeni Kanun H¸k¸mlerine g–re;

a)     Nesebin tashihi,

b)    Babal›•›n h¸k¸mle tahakkuk etmesi,

c)     Tan›ma,

 yollar›ndan biri ile bir T¸rk uyruklu erke•e nesep ba•› ile ba•lan›rsa, do•umdan baślayarak T¸rk vatandaś› olur.

C. Evlat Edinme

Evlat edinme ile evlatl›•›n vatandaśl›•› de•iśmez. Ancak evlatl›k, reśit olmamak śart›yla birlikte;

a)     Vatans›z ise,

b)    Ana babas› bulunmam›śsa,

c)     Ana veya baban›n nerede oldu•u bilinmezse,

a)     bir T¸rk taraf›ndan evlatl›•a al›n›rsa evlat edinenin vatandaśl›•›n› kazan›r.

DO­UM YERđ: T¸rkiye' de do•an ve ana babalar›n›n belli olmamas› veya vatans›z bulunmalar› gibi sebeplerle ya da kendi ¸lke kanunlar› gere•ince onlar›n vatandaśl›•›n› do•umla kazanamayan Áocuklar, do•umlar›ndan baślayarak T¸rk vatandaś› olurlar.

T¸rkiye' de bulunmuś Áocuklar T¸rkiye d›ś›nda do•du•u kan›tlanmad›kÁa T¸rk topraklar›nda do•muś say›l›rlar.

EVLENME: Bir T¸rk'le evlenen yabanc› kad›n aśa•›daki hallerde evlenmekle T¸rk vatandaśl›•›n› kazan›r ve kendisine n¸fus h¸viyet c¸zdan› verilir:

a)     Kocas›n›n vatandaśl›•›na geÁmek istedi•ini evlenme akdi s›ras›nda  veya yabanc› makamlar –n¸nde akdedilen evlenmelerde akdi takip eden bir ay iÁinde yaz›l› olarak bildirirse

b)    Vatans›z bulunursa

c)     Evlenmekle eski vatandaśl›•›n› kaybediyorsa

YABANCILARIN TĐRKđYE'DE EVLENMESđ

T¸rkiye'de bir T¸rk vatandaś› ile yabanc›  veya farkl› ¸lke vatandaś› iki yabanc›, yetkili T¸rk evlendirme memuru  –n¸nde evlenebilirler.

Ayn› devlet vatandaś› olan iki yabanc›, kendi ¸lke kanunlar› yetki vermiśse, o devletin T¸rkiye'deki temsilcilikleri –n¸nde evlenebilecekleri gibi, yetkili T¸rk makamlar› –n¸nde de evlenebilirler.

T¸rk makamlar› –n¸nde evlenmek isteyen yabanc›lar, bulunduklar› yerin belediyelerindeki evlendirme memurlu•una baśvurarak evlenme iślemlerini baślatabilirler. Bu konudaki uygulamalar T¸rk vatandaślar› iÁin belirlenen uygulamalarla ayn›d›r. Evlendirme memurlar›, evlenme ehliyet belgesinin getirilmesi konusunda yabanc› devlet baśkonsolosluklar› ile do•rudan yaz›śma yapabilecekleri gibi, Genel M¸d¸rl¸k arac›l›•›yla da bu belgeleri getirtebilirler.

VATANSIZ VEYA VATANDIŢLIK DURUMU BELđRGđN OLMAYANLARIN EVLENMESđ: Vatans›z veya m¸ltecilerle, vatandaśl›k durumu muntazam olmayan yabanc›lar›n m¸racaatlar› evlendirme memuru taraf›ndan kabul edilir.

Bunlar›n evlenme engellerinin bulunup bulunmad›•›, T¸rkiye'de n¸fus kayd› tutuluyorsa Genel M¸d¸rl¸kten verilecek evlenme ehliyet belgesi ile hen¸z n¸fus kayd› tesis edilmemiś ise, emniyet makamlar›nca tutulan dosyalardaki bilgilere g–re bu makamca verilecek belge ile belirlenir.

Evlenme dosyalar›nda bulunacak belgeler śunlard›r:

1.     Evlenme Beyannamesi (bu beyanname d–rt n¸sha olarak d¸zenlenir)

2.     Foto•rafl› n¸fus c¸zdan –rne•i

3.     Sa•l›k raporu (Sa•l›k kuruluślar›nda g–revli sa•l›k oca•› tabiblerinden evlenecek olan kad›n ve erkek iÁin)

4.     R›za belgesi (Erkek ve kad›n 17 yaś›n› bitirmedikÁe evlenemez. 16 yaś›n› bitiren kad›n ve erkek Hakimin izni ile evlenebilirler.17 yaś›n› dolduran kad›n ve erkek hakimin izni ile evlenebilir.Yaślar›n›n k¸Á¸kl¸•¸ veya hacir alt›na al›nm›ś olmalar› sebebiyle evlenmeleri ana, baba veya vasisinin r›zas›na ba•l› olanlar, m¸racaat s›ras›nda form-beyannameye bunlar›n r›zalar›n› g–sterir belgeyi de eklemek zorundad›r. R›za belgelerinin imzalanm›ś olarak getirilmesi halinde, bu imzalar›n o śah›slara ait oldu•unun yetkili merciler onaylanm›ś olmas› śartt›r. R›za belgeleri ana ve baba veya vasi taraf›ndan bizzat evlendirme memurunun huzurunda da imzalanabilir. Bu takdirde imza tasdiki evlendirme memurunca yap›l›r. Ana ve babadan birinin –lm¸ś olmas› halinde, sa• olan veya  bośanma halinde velayet verilmiś olan taraf›n imzas› yeterlidir. R›za belgesi vasi taraf›ndan imza edildi•i taktirde, vasi tayinine dair mahkeme karar› istenir veya dosyaya eklenir)

5.     Vesikal›k foto•raf. (verilecek 5 adet foto•raf›n kanunlara uygun k›yafet iÁerisinde, erkeklerde baś aÁ›k, cepheden ve baś›n y¸z ile al›n k›s›mlar›n› tamamen g–sterir śekilde Áektirilmiś olmas› gerekir. Kad›nlar›n y¸z ve al›n k›s›mlar› aÁ›k olmak kayd›yla baś–rt¸ ile Áekilmiś foto•raflar› kabul edilir

6.     Evlenme ehliyet belgesi (N¸fus idarelerince aile k¸t¸k kay›tlar›na dayan›larak d¸zenlenen ve kiśinin tam k¸nyesi  ile n¸fus aÁ›s›ndan evlenmesine engel bir halinin bulunup bulunmad›•›n› g–steren bir belgedir Bu belgeler evlendirme memuru taraf›ndan ilgililerin kay›tl› olduklar› yer n¸fus idarelerinden getirtilerek dosyas›na konur. Yabanc›lar iÁin, yetkili merkezi makamlar veya o devletin yerel temsilcilikleri taraf›ndan verilmiś ve usul¸ne g–re onaylanm›ś olan evlenme ehliyet belgeleri kabul edilir. Evlenme ehliyet belgelerinde kiśini bekar oldu•unun yada  bir śekilde evlenmesine mani halinin olmad›•›n›n belirtilmesi gerekmektedir.

Evlendirme memurluklar›na ibraz edilen evlenme ehliyeti belgeleri, taraf oldu•umuz 20 nolu  s–zleśme uyar›nca, s–zleśmeye taraf olan Avusturya, Almanya, đspanya, đtalya, Luksenburg, Hollanda, Portekiz, đsviÁre ve T¸rkiye makamlar›nca d¸zenlenmiśse, Áok dilli belgeler her t¸rl¸ tasdik ve terc¸me ile benzeri formalitelerden muaf oldu•undan, bu belgeler (Bkz. Ek 2) evlenme dosyas›na eklenecektir. Ancak belgelerin s›hhatinden ś¸phe edilmesi halinde evlendirme memurlu•u, evlenme ehliyet belgesinin do•rulu•unun tevsikini isteyebilir.

1961 y›l›nda Lahey'de d¸zenlenen "Yabanc› Resmi Belgelerin Tastiki Mecburiyetinin Kald›r›lmas›  S–zleśmesi" uyar›nca ekli listede (Bkz. Ek 3) belirtilen devletlerin vatandaślar›nca ibraz edilen belgelere ait al›nan s–zleśmenin ekinde yer alan o belgenin  asl›na uygun oldu•unu  belirtilen tasdik śerhi (Apostille; Bkz. Ek 4)bulunan belgelerin T¸rkÁe'ye Áevrilmiś  terc¸mesinin noterce tasdik edilmiś olmas› yeterlidir.

Belgeyi d¸zenleyen yabanc› ¸lke baśkonsoloslu•unun 20 nolu s–zleśme ile Lahey Devletler ÷zel Hukuk Konferans› ÁerÁevesinde haz›rlanarak uygulamaya konulan Yabanc› Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kald›r›lmas› S–zleśmesi'ne taraf olmayan devletlerin vatandaślar›nca ibraz edilen belgeleri ise, d¸zenleyen makam›n yetkili olup olmad›•›n›n  tespiti ve do•rulu•unun teyidi iÁin –nce ilgili kiśi taraf›ndan, d¸zenleyen devletin T¸rkiye'deki d›ś temsilcili•ine onaylatt›r›lacakt›r. Bundan sonra T¸rkÁe terc¸mesi yap›larak, noterce tasdik edilecektir. Ankara'da bulunmas› halinde, belgenin D›śiśleri Bakanl›•›'na, Belgeyi d¸zenleyen yabanc› ¸lke baśkonsoloslu•unun di•er illerimizde bulunmas› halinde, o il valili•imizde imza sirk¸leri mevcut ise, o yer valili•imizce, Belgenin yabanc› ¸lkenin yetkili makamlar›ndan al›nmas› halinde ise o  yerde bulunan T¸rk Baśkonsolosluklar›nca tasdik iślemi yap›labilecektir. Ancak belgelerin s›hhatinden ś¸phe edilmesi halinde evlendirme memurlu•u, evlenme ehliyet belgesinin do•rulu•unun kontrol¸n¸ isteyebilir.

G¸rcistan vatandaślar›n›n evlenebilmesi iÁin Ek 5 ve 6'daki Evlenme Ehliyet Belgesi kabul edilecektir.

Rus uyruklu kiśilerden evlenme akdi –ncesinde Rusya'n›n Adalet Bakanl›•›'na ba•l› Evlilik đśleri dairelerinden temin edilen Evlenme Ehliyet Belgesi veya Rusya'n›n T¸rkiye'deki d›ś temsilciliklerindce d¸zenlenecek Evlenme Ehliyet Belgesi kabul edilecektir.

TĐRK ERKE­đ đLE EVLENEN YABANCI KADINLARIN HAKLARI: Evlenme s›ras›nda T¸rk erke•i ile evlenen yabanc› kad›n›n evlenmekle T¸rk vatandaśl›•›n› kaz i T¸rk makamlar› –n¸nde evlenen yabanc› uyruklu kad›n ve erke•e bir aile c¸zdan› ve ayr›ca istekleri ¸zerine Áok dilli evlenme belgesi d¸zenlenerek veriler. Bu yabanc›lar, Uluslararas› Kiśisel Hal Komisyonu Đyesi bir devletin vatandaś› iseler, bu evlilik, gerekli kart doldurularak yabanc›n›n do•um yeri n¸fus idaresine g–nderilir. Evlenenlerden birinin yabanc› olmas› halinde de ayn› iślem yap›l›r.

T¸rk vatandaś› erkekle evlenip T¸rk vatandaśl›•›n› kazanan yabanc› kad›n›n –nceki soyad›n› kullanmas›:

Kad›n evlenmekle kocas›n›n soyad›n› al›r, ancak evlenme an›nda evlendirme memuruna veya daha sonra n¸fus idaresine yapaca•› yaz›l› baśvuruyla (Bkz. Ek....) kocas›n›n soyad› –n¸nde –nceki soyad›n› kullanabilir. Daha –nce iki soyad› kullanan kad›n, bu haktan sadece bir soyad› iÁin yararlanabilir.

Eśler Aras›ndaki Mal Rejimi:

Kad›n ve erke•in evlenme baśvurusu s›ras›nda hangi mal rejimini seÁtiklerini yaz›l› olarak bildirmeleri m¸mk¸nd¸r. Taraflar istedikleri takdirde, evlendirme memuruna baśvuru s›ras›nda, noterde d¸zenlenen veya eśler aras›nda yap›l›p noterce onaylanan mal rejimi s–zleśmesinin noterde tutulan tarih ve say›s› ile seÁtikleri mal rejiminin medeni kanunda geÁen ad›n› yaz›l› olarak bildirebileceklerdir.

T¸rk Vatandaś› ile Evlenen Yabanc› Kad›n›n T¸rk Vatandaśl›•›n› Kanun Yolu ile Kazanmas›;

a)     Kad›n›n evlenme s›ras›nda vatans›z bulunmas›,

b)    Evlenmekle kendi vatandaśl›•›n› kaybetmesi,

c)     Evlenme, evlendirmeye yetkili T¸rk makamlar› –n¸nde yap›ld›•› takdirde evlenme akdinin yap›ld›•› s›rada o makama T¸rk vatandaśl›•›na  geÁmek istedi•i yaz›l› olarak beyan etmesi, T¸rkÁe ad soy ad almak istiyorsa dilekÁede belirtmesi (Bkz. Ek:1) Evlenme, evlendirmeye yetkili yabanc› makamlar –n¸nde (yurt d›ś›nda) yap›lm›ś ise evlenmeyi tescil ile g–revli yurt d›ś›nda konsolosluklar, yurtiÁinde n¸fus m¸d¸rl¸kleri, evlenme akdi tarihinden baślayarak bir ay (30 g¸n) iÁinde yaz›l› olarak T¸rk vatandaśl›•›na geÁme iste•inde bulunmas› kośuluna, ba•lanm›śt›r.

Buna g–re;

Evlenme T¸rkiye'de T¸rk evlendirme memuru taraf›ndan yap›lm›ś ise;

a)     Baśvuru evlenme akdinin icras› s›ras›nda, kimlik bilgilerini iÁerecek śekilde yaz›l› ve imzal› olarak evlendirme memuruna verilecektir.

b)    Beyan  yabanc›  dille yaz›lm›ś ise, ayr›ca yeminli terc¸man vas›tas›yla noter huzurunda T¸rkÁe'ye terc¸me tasdik ve beyan sahibi taraf›ndan imza edilmiś belge istenecektir.

c)     Beyan T¸rkÁe yaz›lm›ś ve beyan sahibi de T¸rkÁe okuma yazma bilmiyorsa; T¸rkÁe yaz›lan beyan, T¸rkiye Cumhuriyeti Devleti taraf›ndan tan›nan Devletlerin resmi dili olmak kośulu ile kiśinin ¸lkesi resmi diline, noter huzurunda yeminli terc¸man vas›tas›yla Áevrilmiś ve kiśiye imzalat›l›p tasdik edilmiś bir belge ayr›ca istenecektir.

d)    Beyan sahibinin T¸rkÁe okuma yazma bildi•inin belirtilmesi halinde, T¸rkÁe yaz›lm›ś olan beyan metni ilgiliye okutulup imzalatt›r›ld›ktan sonra ayr›ca T¸rkÁe okuma yazma bildi•i evlendirme memurunca onaylanacakt›r. (Bkz. Ek  1)

VATANDAŢLIK BAŢVURUSUNUN YERđ VE ŢEKLđ: T¸rk vatandaśl›•›na al›nmak iÁin baśvurulacak makamlar Yurt iÁinde en b¸y¸k m¸lki idare amirli•i (Valilik đl N¸fus ve Vatandaśl›k M¸d¸rl¸•¸), yurt d›ś›nda T¸rk konsolosluklar›d›r.

Vatandaśl›k Baśvurusu iÁin gerekli belgeler śunlard›r:

1.     Vatandaśl›k talep dilekÁesi, (đl n¸fus ve vatandaśl›k m¸d¸rl¸•¸nden al›nacak; Bkz. Ek: 7)

2.     đkamete ba•lanm›ś ise ikamet tezkeresi –rne•i

3.     T¸rkÁe konuśma belgesi

4.     Evlenme belgesi

5.     Sa•l›k kurulu raporu

6.      T.C. vatandaś› eś ve yak›nlar›na ait aÁ›klamal› n¸fus kay›t –rne•i

7.     Hangi ¸lke vatandaś› oldu•unu g–sterir belge (pasaport –rne•i)

8.     GeÁimini ve mesle•ini g–sterir belge

Herhangi bir nedenle T¸rk vatandaśl›•›n kaybetmiś olup, yeniden vatandaśl›•a al›nmas›n› isteyen kiśilerden sadece aśa•›daki belgeler istenir;

1.     T¸rk vatandaśl›•›n› hangi tarihte ve ne  sebeple  kaybettikleri, biliniyor  ise dosya numaralar›

2.     Baśka bir devlet vatandaśl›•›na geÁip geÁmediklerini belirten dilekÁe ile T¸rk vatandaśl›•›n› kaybettikten sonra medeni halde de•iśiklik olmuś ise buna ait belge

TĐRK VATANDAŢLI­INI KAZANMADA TĐRK«E AD VE SOYADI ALINMASI: T¸rk  vatandaśl›•›n› kazanmak isteyen  yabanc›lar  seÁtikleri T¸rkÁe  ad ve  soyad›n› baśvuru form-dilekÁelerinde belirtmelidirler. T¸rk vatandaśl›•›na bu ad ve soyadla kabul edilirler.

Bu nedenle, T¸rk vatandaśl›•›n›n kazan›lmas›na iliśkin yap›lan baśvurularda 18 yaś›ndan b¸y¸k olanlar›n kendilerine, 18 yaś›ndan b¸y¸k olmayanlar›n ise ana-baba yada yasal temsilcilerine T¸rkÁe ad ve soyad› almalar› –nerilir.  Ancak uyar›ya  ra•men, bu kiśiler kendi ad ve soyadlar›n› muhafaza etmek isterlerse, T¸rkÁe yaz› kurallar›na uygun  śekilde yaz›lacak olan ad ve soyadlar› ile  T¸rk vatandaśl›•›n› kazan›rlar.

YETKđLđ MAKAM KARARI đLE VATANDAŢLI­I KAZANMA

GENEL OLARAK VATANDAŢLI­A ALINMA: Vatandaśl›•a al›nmas›n› isteyen yabanc›lar aśa•›daki yedi bentte yaz›l› niteliklerin hepsine haiz iseler Bakanlar Kurulu Karar› ile T¸rk vatandaśl›•›na al›nabilirler bu śartlar› tamamen taś›m›ś olmak vatandaśl›•a al›nmak iÁin baśvuran kiśiye kesin bir hak bahśetmez. Devletin egemenlik hakk›n› ilgilendirdi•inden al›n›p al›nmamas› Bakanlar Kurulunun takdirine ba•l›d›r. Vatandaśl›•a al›nmada aranan nitelikler śunlard›r:

1.     Vatandaśl›•a al›nma iste•inde bulunan kiśi yabanc› uyruklu ise kendi milli kanununa, vatans›z ise T¸rk kanununa g–re reśit olmal›d›r

2.     M¸racaat tarihinden geriye do•ru T¸rkiye'de (5) y›l ikamet etmiś olmal›d›r. (Yabanc›n›n đkameti baśl›•› alt›nda aÁ›klanm›śt›r.)

3.     T¸rkiye'de yerleśmeye karar verdi•ini, taś›nmaz mal edinmek evlenme, ticaret ve iś merkezini baśka memleketten T¸rkiye'ye nakletmek, sermaye yat›r›m› yapmak gibi davran›ślarla teyit etmiś olmal›d›r

4.     đyi ahlak sahibi olmal›d›r. Yani bulundu•u toplum ve muhite zararl› bir kiśi olmamas›, h›rs›zl›k, kaÁakÁ›l›k, sahtekarl›k, ve doland›r›c›l›k gibi kamuoyu taraf›ndan hoś karś›lanmayan suÁlar› ve hareketleri itiyat ve meslek haline getirmiś bulunmamas›, sanat ve mesle•i ile kendisine, ailesine ve bulundu•u topluma faydal› bir unsur olarak Áal›śan kiśi oldu•unu gerek oturdu•u memlekette, gerekse T¸rkiye'de Áevresine telkin etmiś bulunmal›d›r.

5.     Genel sa•l›k bak›m›ndan kendisi, temas etti•i kiśiler ve muhiti iÁin tehlike teśkil edecek hastal›•› bulunmamal›d›r. Bunun resmi bir sa•l›k kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir.

6.     T¸rkÁeyi en az meram›n› anlatacak kadar konuśabilmeli ve s–yleneni anlayabilmelidir. Bu husus Milli E•itim M¸d¸rl¸klerince belgelendirilir.

7.     T¸rkiye'de kendisinin ve varsa geÁimi ile y¸k¸ml¸ oldu•u kimselerin baśkas›na muhtaÁ olmadan geÁimini sa•layacak gelire veya b–yle bir gelir getirecek mesle•e sahip olmal›d›r.

đSTđSNAđ OLARAK VATANDAŢLI­A ALINMA

Yabanc›lar baz› hallerde đÁiśleri Bakanl›•›n›n teklifi ¸zerine Bakanlar Kurulu karar› ile istisnai olarak T¸rk vatandaśl›•›na al›nabilirler. Bu takdirde yabanc›lar iÁin en zor śart olan beś y›ll›k ikamet s¸resi ile T¸rkiye'de yerleśme niyetlerini teyit eden davran›ślar aranmaz. Bu istisnadan yararlanacak kiśiler śunlard›r:

a)     T¸rk vatandaśl›•›n› herhangi bir śekilde kaybetmiś olanlar›n T¸rk vatandaśl›•›ndan ayr›ld›ktan sonra do•muś ve r¸śt yaś›na girmiś Áocuklar›,

b)    Bir T¸rk vatandaś› ile resmen evli olanlarla bunlar›n r¸śt yaś›na girmiś Áocuklar›,

c)     Genel olarak T¸rk soyundan olanlarla bunlar›n eśleri ve reśit Áocuklar›,

d)    Muntazam pasaportla, iltica suretiyle veya herhangi bir śekilde T¸rkiye'ye gelmiś ve bir T¸rk vatandaś› ile kar› koca hayat› yaśamaya baślam›ś, Áocuklar› olmuś veya evlenmeleri kararlaśm›ś ve bu maksatla da T¸rkiye'de yerleśmiś olanlar.

e)     T¸rkiye ye sanayi tesisleri getiren, sosyal, ekonomik veya bilim, teknik veyahut sanat alanlar›nda T¸rkiye'ye ola•an¸st¸ hizmeti geÁmiś veya hizmeti geÁece•i h¸k¸metÁe d¸ś¸n¸len kimseler,

f)     Vatandaśl›•a al›nmalar›nda siyasi, idari veya herhangi bir sebeple Bakanlar Kurulunca zaruret g–r¸lenler.

Bu gibi hallerde ilgililer veya ilgili kurumlar đÁiśleri Bakanl›•›na baśvururlar ve bu Bakanl›kÁa yap›lacak inceleme sonunda istisnai iślem uygun g–r¸l¸rse durum gerekÁesi ile Bakanlar Kuruluna sunulur ve al›nacak karara g–re gere•i yap›l›r.

YABANCILARIN ŢARTLI VE ŢARTSIZ VATANDAŢLI­A ALINMASI

Yabanc›lar, śarts›z veya bir śarta ba•l› olarak Bakanlar Kurulu Karar› ile T¸rk vatandaśl›•›na al›nabilirler.

Ţarts›z olarak vatandaśl›•a al›nma, Bakanlar Kurulu Karar› tarihinden itibaren h¸k¸m ifade eder.

Bakanlar Kurulunca bir śarta ba•l› olarak vatandaśl›•a al›nmas›na karar verilenler iÁin vatandaśl›•a al›nma karar›, bu śart›n yerine getirildi•inin đÁiśleri Bakanl›•›nca tespit edildi•i tarihten itibaren h¸k¸m ifade eder.

đki y›l iÁerisinde śartlar›n yerine getirilememiś olmas› halinde đÁiśleri Bakanl›•›n›n teklifi ¸zerine vatandaśl›•a al›nma karar› Bakanlar Kurulunca iptal edilir.

VATANDAŢLI­I KAZANMANIN SONU«LARI

«OCUKLAR

K¸Á¸k Áocuklar T¸rk vatandaśl›•›na al›nan babalar›na ba•l› olarak T¸rk vatandaś› olular.

T¸rk vatandaśl›•›na al›nan kad›n›n Áocuklar› aśa•›daki hallerde, Áocu•un milli kanunu engel olmad›•› takdirde, anaya ba•l› olarak T¸rk vatandaś› olabilirler:

a)     Baban›n –lm¸ś bulunmas›

b)    Baban›n belli olmamas›

c)     Baban›n vatans›z olmas›

d)    «ocu•un vatans›z olmas›

e)     Velayetin anada bulunmas› veya baban›n –lm¸ś olmas›

YABANCININ đKAMETđ

Bir yabanc› iÁin ikamet deyimi T¸rk kanunlar›na uygun olarak T¸rkiye'de oturmakt›r. Aśa•›da belirtilen iki śekildeki ikamette de aral›ks›z ve kesintisiz oturmak śart› aranmaz.

a)     T¸rkiye'de T¸rk Medeni Kanununa g–re ikametgah sahibi olmadan sadece kanunlara uygun      olarak oturan yabanc›n›n, ister ayr› ayr› zamanlarda ister toplu olarak bir defada yurt d›ś›na Á›kmas› ve kalmas› beś y›l iÁinde toplam olarak alt› ay› geÁmemek śart› ile ikamet s¸resini kesmez. Ancak T¸rkiye d›ś›nda geÁirdi•i alt› ay› geÁmeyecek zaman belirli ikamet s¸resinden d¸ś¸l¸r.

b)    T¸rkiye'de T¸rk Medeni Kanunu h¸k¸mlerine g–re ikametgah sahibi olan yabanc›n›n tedavi, –•renim veya herhangi bir m¸cbir sebeple yurt d›ś›na Á›kmas› veya b–yle bir sebeple T¸rkiye d›ś›nda kalmas› hallerinde d›śar›da geÁen zaman›n toplam› alt› ay› geÁse dahi ikamet s¸resi kesilmiś olmaz ve daimi ikametgah› T¸rkiye'de bulundu•u iÁin d›śar›da geÁen s¸re ikamet s¸resinden indirilmez. Bu gibilerin ikametgahlar›n› yurt d›ś›na nakletmeleri halinde (a) bendi uyar›nca iślem yap›l›r.

VATANDAŢLI­A ALINMANIN đPTALđ

Vatandaśl›•a al›nma, ilgilinin yalan beyan› veya –nemli bilgileri gizlemesi sonucunda gerÁekleśmiś ise, vatandaśl›•a al›nma karar› Bakanlar Kurulunca iptal edilir.

đlgilinin T¸rk vatandaśl›•›na al›nmas›ndan baślayarak 5 y›l geÁtikten sonra, iptal karar› verilemez.

BELGE KABULU VE VERđLMESđ

«ok dilde n¸fus kay›t –rnekleri verilmesine iliśkin s–zleśme (XVI No'lu S–zleśme) uyar›nca;

Do•um, evlenme veya –l¸me ait n¸fus kay›t –rnekleri, ilgili bir taraf›n istemesi veya kullan›m›n›n bir Áeviriyi gerektirmesi halinde, bu s–zleśmenin ekleri olan A, B ve C form¸llerine (Bkz: Ek 9-10-11) uygun olarak d¸zenlenir.

Her Akit Devlette, bu kay›t –rnekleri, ancak n¸fus kay›tlar›n›n asl›na uygun –rnekleri almak hakk›na sahip kiśilere verilir. S–zleśme ile yap›lacak iślemle ilgili olarak talep edilen Áok dilli Ahvali Ţahsiye Belgeleri, veren makam›n imza ve m¸hr¸n¸ taś›mak śart› ile her akit devlet ¸lkesinde tasdikten muaf tutulmuśtur.

S–zleśmeyi onaylayan ¸lkeler: Avusturya, đspanya, Fransa, đtalya, L¸ksenburg, Hollanda, Portekiz, đsviÁre, T¸rkiye, Yugoslavya, Slovenya, H›rvatistan, Makedonya, Bosna-Hersek, Almanya, BelÁika